תקנון האתר

 

תקנון אתר SFP.CO.IL
כללי
חברת עמיחיטרייד בע"מ מפעילה את אתר המכירות זה המצוי בבעלותה הבלעדית. האתר הינו חנות וירטואלית ומיועד לרכישה של מוצרים שונים אותם משווקת החברה. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בין החברה לבינך. נוסח התקנון המתפרסם מעת לעת באתר הוא העדכני ביותר כאשר נוסח התקנון המתפרסם באתר הוא הקובע והוא בלבד.
במצב דברים בו תתגלה סתירה בין תוכן האתר לתקנון זה, התקנון הוא הקובע. אישור בדבר הסכמתך מהווה ראיה חלוטה כי הסכם זה נקרא על ידך במלואו. בכל מקום באתר ו/או בתקנון בו קיימת שימוש בלשון נקבה הכוונה היא לזכר ו/או לנקבה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לעדכן את תנאי תקנון זה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ללא מתן פרסום ו/או הודעה מראש. כותרות הפרקים הינן לצורך נוחות בלבד ואין להקיש מהן כל משמעות משפטית ו/או פרשנית.
 מכירה
 קניה באתר מותרת אך ורק לאנשים מעל גיל 18 הכשירים מבחינה משפטית לעשות פעולות משפטיות ולהתחייב במסגרת עסקאות.בתשלום בכרטיס אשראי, האישה הרוכשת באתר זה היא בעל כרטיס האשראי, והיא בלבד.
קריאת התקנון ואישורו על ידך מהווה הצהרה לכל דבר וענין שהנך מעל גיל 18 וכשירה מהבחינה המשפטית לבצע פעולות של רכישה מקוונת ולערוך התחייבויות משפטיות מחייבות.
ניתן לערוך הזמנות באתר 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.
הרכישה מתבצעת באתר מחייבת מילוי מלוא הפרטים האישיים כגון כתובת, דוא"ל, מס' טלפון ולבסוף בביצוע התשלום הנך נדרשת למלא שם מלא, מספר תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ומספר כרטיס אשראי.
לתשומת לבך, ההזמנה תיכנס לתוקפה והכל כאמור בהתאם להוראות תקנון זה, אך ורק לאחר מתן אישור מחברת האשראי בדבר חיוב הכרטיס תועבר תוך 2 ימי עסקים ההזמנה לביצוע.
אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אל כתובת הדוא"ל האלקטרוני אשר נרשמה על ידי הלקוחה באתר.
במקרה בו כרטיס האשראי לא יחויב מכל סיבה שהיא, תישלח הודעה ללקוחה וההזמנה תושהה עד אשר הלקוחה תסדיר את התשלום.
מחירי המוצרים באתר של החברה הינם מחירים מיוחדים וייתכן כי יהיו הבדלי מחירים בין אלו הנקובים באתר לבין אלו הנקובים בערוצי מכירה נוספים/אחרים של החברה.
יובהר כי הלקוחה רשאית לערוך בדיקה מקדמית של המחירים, השוואת מחירים, וזאת טרם הרכישה של מוצרים השונים, וכי בדיקה בדבר השוואת מחיר המוצר בערוצי המכירה השונים מוטלת על כתפי הלקוחה ועליה בלבד ולא תהיה לה כל טענה או עילה כנגד החברה ביחס למחיר המוצר.
מחיר המוצרים כוללים מע"מ בהתאם לשיעורו אשר ייקבע על פי החוק מעת לעת.
מחיר המוצרים אינם כוללים דמי משלוח.
עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם לסוג ההזמנה, כמות ההזמנה, סוג המוצר ועוד כאשר דמי המשלוח ייקבעו במועד ההזמנה.התמונות והטקסטים באתר הם להמחשה בלבד.
יתכנו הבדלי צבעים בין התמונות למוצר בפועל.
החברה תשתדל בכל עת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי במחסני החברה. חרף זאת ייתכנו מקרים בהם מוצר המופיע באתר אזל מהמלאי.
במצב דברים כזה, אי הימצאותו של מוצר במלאי החברה, יושב סכום התשלום המלא בו חויבה הלקוחה בלבד וזאת לא יאוחר משלושה ימי עסקים. מוסכם בזאת כי במצב האמור לעיל, לא יקנה כל עילת תביעה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה.
יודגש כי החברה תעשה מאמץ לעדכון האתר והמלאי המופיע באתר אולם במקרה ותהיה טעות לא תהא ללקוחה כל עילה או טענה מכל מין ו\או סוג שהוא כנגד החברה.החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מוצרים שונים וכן לשנות את מחירי המוצרים, הקמת מבצעים, ביטול מצבעים, הנחות, קופון ועוד והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.מעת לעת החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבצע הנחות או מבצעים חלקם ייעודיים
לקבוצות משתמשים מסוימות\ייחודיות
רישום לאתר
הלקוחה תהא רשאית להירשם כמנויה לאתר החברה כך שבמועד ההרשמה ולאחר מילוי פרטיה של הלקוחה כמפורט באתר, מאשרת ומסכימה בזאת הלקוחה כי החברה תכניס אותה לרשימת הדיוור שלה וכן היא נותנת בזאת את הסכמתה לכך שתשלח לכתובת הדואר אלקטרוני שלה ו/או במסרון לטלפון נייד שלה הודעות בדבר מבצעים, הנחות, קופונים, הודעות בדבר פעילות האתר וכן כל דיוור פרסומי או דיוור שיווקי וזאת בהתאם לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס"ח-2008 (“חוק "הספאם” ).מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיה האישיים של הלקוחה ורישומה לאתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תאסוף ותשתמש במידע אשר ייאסף אודות השימוש של הלקוחה באתר וזאת לצורכים סטטיסטיים או שליחת דיוור שיווקי או התאמת התוכן השיווקי עבור הלקוחה במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק או שליחת משובים.הלקוחה נותנת בזאת את הסכמתה המלאה והחופשית להעביר את פרטיה לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים ביניהם אך לא רק: מסרון, ווטסאפ ודואר אלקטרוני.הלקוחה זכאית בכל
עת שתחפוץ בכך לבקש שיסירוה מרשימת התפוצה הכל כאמור במדיניות הפרטיות.
אספקה
האספקה תבוצע בהתאם למוסכם בין החברה ללקוחה בעת ביצוע ההזמנה.
האספקה יכולה להתבצע לכתובת האספקה אותה תמסור הלקוחה בעת הרכישה באמצעות חברת שליחויות או ע"י איסוף עצמי של הלקוחה במשרדי החברה וזאת בתאום יום ושעה מראש.החברה תעשה מאמצים כי המוצר יסופק לא יאוחר מ –  7 ימי עסקים מיום קבלת אישור מחברת האשראי בדבר קבלת מלוא התשלום בגין המוצר.יצוין כי זמן האספקה הינו זמן משוער וכי ייתכנו שינויים אשר אינם תלויים בחברה אלא קשורים ל"כח עליון", מלחמה, שביתה, כמות ההזמנה, אזורים בעלי רגישות ביטחונית ועוד.כמו כן, מוסכם בזאת כי באזורים בהם תהא רגישות ביטחונית או כל מניעה אחרת לאספקת הסחורה לכתובת הלקוחה, תהא החברה רשאית לדרוש מהלקוחה למסור לה כתובת חלופית לצורך ביצוע האספקה כאשר החברה תעשה השתדלות לבצע את האספקה למקום הקרוב ביותר לכתובת הראשונית של הלקוחה או למקום קרוב למוסכם בין הצדדים לביצוע אספקת ההזמנה.דמי המשלוח הינם כוללים מע"מ ויתווספו לתשלום עבור ההזמנה.דמי המשלוח אינם כוללים משלוח אל מחוץ לישראל וכן במקרים בו תבקש הלקוחה הובלה מיוחדת [כמות, סוג מוצר מסוים, רשאית החברה לגבות תשלום נוסף בהתאם לסוג ההובלה] ולא תהא לרוכשת כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לכך.אספקת הסחורה תהא רק בימי עסקים בלבד בין השעות  א—ה 08:30-22:00.בעת קבלת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחותו של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או לחילופין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לדרוש הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או לדרוש את חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי אישור כתנאי למסירה המוצר. במקרה ולא תפעל הלקוחה בהתאם לדרישתה של החברה, לא תהא לה כל טענה ו/או דרישה מכל סוג או מין שהוא. במקרה כזה החברה תהא רשאית שלא למסור את המוצר והלקוחה תתאם שליחות נוספת ותחויב בדמי שליחות נוספת.מקרה של עיכוב באספקה ללקוחה של מוצר מעבר למועד האספקה כאמור בתקנון זה, תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו מאוחר ב- 14 ימי עסקים נוספים. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לא תהא לרוכשת כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לעיכוב באספקת המוצר.למען הסר ספק, ימי מלחמה ו/או השבתה ו/או עיצומים ו/או כוח עליון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור בתקנון זה ומועד האספקה ידחה לאותו מספר הימים. במקרה כזה לא תהא ללקוחה כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס למועד האספקה אשר יידחה בהתאם לאותם ימים.
החזרה/ביטול עסקה
לקוחה אשר ערכה הזמנה באתר זה רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. ביטול/החזרת המוצרים ייעשו בהתאם לחוק ובכפוף לכך שהמוצרים נרכשו באמצעות אתר של החברה בלבד .ביטול עסקה ייעשה בפנייה בכתב לחברה באמצעות הודעה אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני (ruth.amichay@gmail.com) וזאת תוך 14 יום מיום מקבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, ללא הסרת תווית, לא פתיחת כיפולים, העתק מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באתר, שווי המוצר עולה על 50 שקלים חדשים. הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית.החזרת המוצרים למשרדי החברה תתבצע על חשבון הלקוחה.מועד ההודעה בדבר הביטול.
 אין החלפה או החזרה מוצרים המוגדרים כמוצרי בטיחות (ציוד לעבודות בגובה, מוצרי טיפוס וגלישה)
 במקרה של רכישת נעליים/ביגוד זכות הביטול הינה עד ולא יאוחר שני ימי עסקים מרגע קבלת המוצר.במקרה של מוצרים אחרים תתאפשר החזרת מוצרים  עד ולא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קבלת המוצר.במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי אספקה) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוחה באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח, יתקבל זיכוי מלא. למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע"י הלקוחה לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל.במקרים בהם לא תתאפשר החזרת המוצר:במידה והלקוחה השתמשה במוצרבמידה והלקוחה פתחה את אריזתו המקורית של המוצרבמידה בו ייוצר או הוזמן המוצר במיוחד עבור הלקוחה.הלבשה תחתונה [גופיות, גטקס, תחתונים, מכנס תרמי, גופיה תרמי, גרביים]ציוד בטיחות לרבות כל הפריטים המקושרים לטיפוס, גלישה ועבודה בגובה.אי עמידה באמור בסעיפים לעיל.ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרמה הרוכשת למוצר – או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוחה כולל דמי האספקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הסחורה מאת הלקוחה. לרוכשת לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר ע"י החברה.במקרה בו תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא ללקוחה שום טענה מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה.במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי שהלקוחה מוותרת בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי הלקוחה אינן נכונים הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את חברותה באתר ו/או לפעול כנגדה בכל דרך חוקית והלקוחה מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.שירות לקוחות
נציגי החברה עומדים לרשותך בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 למענה לשאלות בכל הנוגע לשאלות בדבר המוצרים. פרטי ההתקשרות של מחלקת שירות הלקוחות הינה: בשיחת טלפון או הודעת ווטסאפ למספר  03-9033359
אחריות למוצר
אחריות המוצרים הינה בהתאם להוראות היצרן והיבואן ובאחריותם הבלעדית. חברת עמיחיטרייד בע"מ אינה אחראית על המוצרים. את האחריות יש להפעיל מול היבואנים בלבד.
שונות
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . הרוכשת מצהירה ומסכימה בזאת כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין ואו סוג שהוא ביחס לאתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו.החברה תשתדל לעשות מאמצים רבים לצורך שמירת תקינות פעילות האתר ורצף פעילותו. חרף זאת החברה איננה מתחייבת כי האתר יעבוד כסדרו ללא הפסקות ו/או תקלות . החברה לא תהא אחראית לשום נזק ו/או הוצאה הנובעים מקלקול ו/או תקלה ו/או השבתה ו/או שיבוש באתר.
קניין רוחני
כל עיצובים, סימני המסחר, הגרפיקה, הלוגים, המידע, המאמרים, המדגמים, המצגות, תמונות, הפטנטים, קטעי וידאו, מצגות, תמונות וכל התכנים מכל מין ו/או סוג שהוא המופיעים באתר שייכים לחברה ולה בלבד.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בשום צורה ו/או אופן בשום עיצוב, סימן המסחר, גרפיקה, לוגו, מידע, מאמרים, מדגמים, מצגות, תמונות, פטנטים, קטעי וידאו, מצגות ועוד המופיעים באתר.
התיישנות
הלקוחה מסכימה ומאשרת בזאת כי סעיף זה הינו הסכמה בכתב כמשמעה בסעיף 19 לחוק התיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן, "חוק ההתיישנות") כאשר מוסכם בזאת כי תקופת התיישנות ביחס כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה -ביחס לכל פעולה המבוצעת באתר לרבות אך לא רק רכישת מוצרים באתר תהא 3  חודשים.
סמכות שיפוט

 

מוסכם בזאת המסחר באתר זה יעשה בהתאם לחוקים, לתקנות ולצווים החלים במדינת ישראל.